Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Αλλάζει το σύστημα αξιολόγησης διευθυντών στο Δημόσιο

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010 07:00
Νέο σύστημα αξιολόγησης γενικών διευθυντών του Δημοσίου, μέσω γραπτών εξετάσεων που θα διενεργεί το νέο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, το οποίο θα επιλέγεται από τη Βουλή, προωθεί ο υπουργός Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου καταργούνται τα σημερινά υπηρεσιακά συμβούλια όπως και αυτό που επιλέγει τους γενικούς διευθυντές.

Μετά το ΑΣΕΠ καθιερώνεται μια νέα ανεξάρτητη Αρχή, το ΕΙΣΕΠ. Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, αναλαμβάνει τις κρίσεις και τις επιλογές όλων των διευθυντικών στελεχών του Δημοσίου. Στόχος να επιλέγονται οι άριστοι και όχι οι αρεστοί.

Η νέα Αρχή θα αποτελείται από 5 πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με ισάριθμους αναπληρωτές. Τα μέλη θα έχουν πενταετή θητεία, πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και θα επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με αυξημένη πλειοψηφία.

Η ανεξάρτητη Αρχή, θα επιλέγει τους γενικούς διευθυντές, ύστερα από κρίση και αξιολόγηση, με βάση σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων και θα συγκροτεί τα νέα τριμελή υπηρεσιακά συμβούλια στο δημόσιο τομέα, που θα αποτελούνται μόνο από γενικούς διευθυντές.

Η θητεία όλων των διευθυντικών στελεχών θα είναι πενταετής, ώστε να αποσυνδεθεί από τις εναλλαγές των κομμάτων στην εξουσία. Καθιερώνονται επίσης γραπτές εξετάσεις και τεστ πολλαπλών επιλογών για την αξιολόγηση όλων των υποψηφίων, ενώ η βαθμολογία της Συνέντευξης για τους γενικούς διευθυντές θα αιτιολογείται υποχρεωτικά. Η εξέταση θα αφορά την επαγγελματική δράση, τη γνώση των θεμάτων του φορέα και την ικανότητα διοίκησης.

Βαρύτητα θα δίνεται στις ικανότητες και δεξιότητες των υποψηφίων να διοικήσουν μονάδες. Για το λόγο αυτό στο σύστημα μοριοδότησης το συγκεκριμένο κριτήριο θα αποτελεί το 50%. Το υπόλοιπο θα προκύπτει από τα επαγγελματικά και τεχνικά προσόντα, καθώς και από την εργασιακή και διοικητική εμπειρία.

Επιπλέον, θα αποκλείονται από τις επιλογές για τις θέσεις ευθύνης υπάλληλοι που ενέχονται σε υποθέσεις διαφθοράς. Συστηματικές απουσίες και επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες θα μετρούν αρνητικά.

Το Ειδικό Συμβούλιο και τα Συμβούλια Επιλογής θα υποχρεούνται να δημοσιεύουν εντός διμήνου τα πρακτικά των συνεδριάσεών τους και επιπρόσθετα να αιτιολογούν τις αποφάσεις για τις επιλογές των προϊσταμένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αρχειοθήκη ιστολογίου